top of page

Reisevilkår

AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR


Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på Ita Travel konto 2 dager etter forfall, kan Ita Travel heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 60 dager før avreise. Dersom Ita Travel har betalingsforpliktelser overfor underleverandører som forfaller tidligere, kan restbeløpet forfalle tidligere. På enkelte turer vil hele beløpet måtte betales ved bestilling.

 

Om ikke annet er oppgitt bestiller kunden selv flybillett fra Norge til avtalt by/flyplass i Italia. Om privat transport fra flyplass i Italia til hotell/bosted er bestilt, må kunden møte til avtalt tid og sted. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid og sted må kunden selv besørge transport til bosted. Betalingen for oppsatt transport refunderes ikke. Ita Travel kan besørge ny transport for kundens regning. Administrasjonsgebyr på 350,- tilkommer. Gjelder også om flyet er forsinket.

 

Avgifter, gebyrer og/eller skatter Italienske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter betales av den enkelte kunde. Dette gjelder i hovedsak turistskatt som betales direkte til hotellet av den enkelte kunde.

 

Ita Travel tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transport omkostninger, herunder brennstoff priser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. En endring av kursen på mer enn 1% vil evt. øke totalprisen. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom det utvikler seg i den reisendes favør. Ita Travel kan gjøre eventuelle justeringer frem til turen starter.

 

Depositumets størrelse
Depositumet skal ikke overstige 50% av totalpris per reise/person. Fakturagebyr er kr. 39,- per faktura. Unntatt fra denne grensen er reiser der Ita Travel kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. reiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for Ita Travel, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor Ita Travel ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike tilfelle kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet. 

Forsikring for tap/skade på reisegods etc og for dekning av lege utgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom dekkes av egen reiseforsikring, om ikke annet er oppgitt.

 

Avbestilling 

Avbestilling mot gebyr.
Avbestilling skal skje skriftlig (epost). Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

  • Ved avbestilling av en reise inntil 60 dager før avreise, refunderes det innbetalte beløp med fradrag av eventuelle bestilte og bekreftede transport, hotell og arrangementer, og et avbestillingsgebyr på kr. 1000 pr. deltaker.

  • Fra 60 til 30 dager og frem til avreisedato betales 50% av turens kostnad.

  • Fra og med 30 dager og fram til avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon.

Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.


Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal Ita Travel refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell mer-pris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

Dersom to personer deler innkvartering, vil det tilkomme enkeltromstillegg for gjenværende part dersom den ene parten avbestiller sin reise. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han/hun kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han/hun plikter å underrette Ita Travel om avbestillingen så snart som mulig etter at han/hun er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Lægeforening har utarbeidet.

Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen, og administrasjonsgebyr på kr 500 pr. person. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til hovedreisende.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen. Ita Travel har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte reise, eller gjør at de gitte opplysninger om reisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

Ita Traveltar forbehold om programendringer. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart vi er kjent med det. Dette kan gjelde værforhold som gjør at deler av programmet må avlyses eller utflukter/aktiviteter må flyttes til andre dager.


Avlyst tur
Ita Travel kan avlyse/utsette en oppsatt tur. Dette står beskrevet under hver tur. 
På oppsatte turer (påmeldings turer) må det være et minimum antall påmeldte innen påmeldingsfristen. Er det ikke nok påmeldte kan Ita Travel avlyse eller utsette turen.
Ved avlysning vil innbetalt depositum bli tilbakebetalt minus et gebyr på kr. 350,-
Ved utsettelse av turen vil depositum gjelde for turen på ny oppgitt dato.
 

Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse vilkår eller de betingelser Ita Travel har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.
a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Ita Travel rett til å annullere bestillingen.
b) Informasjoner: Kunden plikter å gi arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Ita Travel er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en reise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i reisen, kan følge det reglement Ita Travel har satt, og at den aktuelle reise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Ita Travel.

Turer med aktiviteter
Sykling er en fysisk aktivitet og kan være ledsaget av helserisiko. Å velge å delta på en tur med oss ​​betyr at du tar fullt ansvar for ditt velvære og eventuelle kostnader som kan pådra seg i tilfelle en ulykke. Du påtar deg også fullt ansvar for alle risikoer forbundet med sykling, inkludert fall, vær, trafikk, veiforhold og skader som kan være forårsaket av deg eller sykkelen din. Du bekrefter her at du vet hvordan du sykler og at du er perfekt i stand til å opprettholde kontrollen over den og deg selv. Du bekrefter også at du er ved god helse og fri for hjertesykdommer eller plager som kan forverres ved sykling og/eller fotturer. Derfor, når du bestiller en tur hos oss, aksepterer og erklærer du automatisk å frigi Ita Travel og dets veiledende personell for alle krav, årsaker til handlinger og ansvar nå og i fremtiden.

FORBEHOLD
Vi tar forbehold om korrekturfeil i denne publisering. Endringer i hotellfasiliteter og beskrivelser kan også forekomme gjennom sesongen. For alltid oppdatert informasjon, se www.itatravel.no

bottom of page